Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Miejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego „Most na Pragę” prowadzonego przez Zarząd Dróg Miejskich.

Data publikacji strony internetowej: I kwartał 2022 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-03
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  2. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej kancelaria@zdm.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

[Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się w dzielnicy Wola i położony jest przy ulicy Chmielnej 120. Dojście piesze jest możliwe od zachodu od strony ulicy Żelaznej, od południa od strony alej Jerozolimskich oraz od wschodu od strony alei Jana Pawła II.

Przejście dla pieszych przez ulicę Żelazną u zbiegu z ulicą Chmielną nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną.
Przejście dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie u zbiegu z ulicą Żelazną jest wyposażone w sygnalizację świetlną nieposiadającą sygnalizacji dźwiękowej.
Dojście piesze od strony alei Jana Pawła II u zbiegu z ulicą Chałubińskiego wymaga skorzystania przejścia podziemnego niewyposażonego w windy lub schody ruchome. W grudniu 2020 roku planowane jest oddanie w tym miejscu naziemnych przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizację świetlną i posiadających sygnalizację dźwiękową.
Na chodnikach nie jest dopuszczony ruch rowerowy.

Najbliższe stacje kolejowe to, Stacja WKD Warszawa Śródmieście, Stacja PKP Warszawa Ochota i Dworzec PKP Warszawa Centralna. Znajdują się one w odległości kolejno: 200 metrów , 360 metrów i 600 metrów od siedziby ZDM. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, poza Dworcem PKP Warszawa Centralna gdzie dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, schodów ruchomych oraz wind.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:

w odległości 100 m – przystanek Plac Starynkiewicza 06 (w kierunku północnym)
w odległości 350 m – przystanek Plac Starynkiewicza 01 (w kierunku wschodnim)
w odległości 400 m – przystanek Plac Starynkiewicza 02 (w kierunku zachodnim)
Przystanki autobusowe są wolne od barier architektonicznych.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się:

w odległości 250 m – przystanek Plac Starynkiewicza 04 (w kierunku zachodnim)
w odległości 300 m – przystanek Plac Starynkiewicza 03 (w kierunku wschodnim)
Przystanki tramwajowe są wolne od barier architektonicznych.

Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ulicy Chmielnej w zatoce postojowej w odległości kilku metrów.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ulicy Siennej w odległości 380 metrów od siedziby ZDM.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do siedziby ZDM jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ulicy Chmielnej – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Sala do obsługi petentów usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

W budynku jest pokój dla matki z dzieckiem wyposażony w krzesło, fotel, stolik i blat do przewijania dziecka.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu sali obsługi dojście do toalet przez korytarz. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. i pokoju matki z dzieckiem nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.